اجرای کیوب

اجرای سنگفرش کیوب – کیوبیک توسط تیم آموزش دیده و متخصص نیک انجام با هر گونه طرح و نقشه مورد نظر کارفرما  با سنگهای کیوب یا کیوبیک با بالاترین کیفیت و طبق استانداردهای اجرایی کشور ایتالیا به انجام میرساند

اجرای سنگ کیوب

اجرای کیوبیک

تیم آموزش دیده و متخصص نیک انجام هر گونه طرح و نقشه مورد نظر کارفرما را با سنگهای کیوب با بالاترین کیفیت و طبق استانداردهای اجرایی کشور ایتالیا به انجام میرساند

تیم آموزش دیده و متخصص نیک انجام هر گونه طرح و نقشه مورد نظر کارفرما را با سنگهای کیوب با بالاترین کیفیت و طبق استانداردهای اجرایی کشور ایتالیا به انجام میرساند

با ما در خصوص اجرا تماس بگیرید

همکاران ما پاسخگوی شما خواهند بود

09121216252