پروژه سنگفرش هتل ایران مال

محوطه بیرونی هتل بالغ بر 8000مترمربع اجرای سنگفرش در طرحهای مختلف