سنگفرش محوطه هتل ایران مال

سنگفرش محوطه هتل ایران مالتوضیحات پروژه : این پروژه مربوط محوطه بیرونی هتل ایران مال می باشد که در این پروژه بیش از 10 هزارمترمربع سنگفرش کیوب اجرا شده است همچنین سنگفرشهای پیاده رو و جدول کاری این محوطه با نظارت و اجرای دقیق تیم اجرای  نیک انجام در سال 1398 به انجام رسید.